วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 28-8 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์หลายด้านทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวางตัวเมื่อมาอยู่กับบุคคลและสถานที่ที่ใหม่และไม่คุ้นเคยจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                   ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนจะส่งเสียงดัง             และเดินไปมาไม่นั่งอยู่กับที่ของตนเองสร้างความรำคาญให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียน

-                   แนวทางแก้ไข        ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนที่ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มากที่สุด

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 14-25 เดือนพฤษภาคม.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการของนักเรียนซึ่งจากการที่ดิฉันได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในเวลาเรียนนั้นพบว่ามีจำนวนเด็กในส่วนน้อยที่เขียนหนังสือช้าและทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่ครูกำหนดซึ่งต่างจากนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องที่ทำงานและส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                   นักเรียนเขียนหนังสือช้าและส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ในเรื่องของการส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนดนั้นครูจะต้องทำการแก้ไขโดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ต่างจากเพื่อนแต่เป็นแบบฝึกหัดที่วัดความรู้ในเรื่องเดียวกันส่วนนักเรียนที่เขียนช้าครูก็จะให้นักเรียนยืมสมุดเพื่อนไปจดนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องมาเสียเวลกับนักเรียนส่วนน้อยนั่นเอง                           

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด