วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่างวันที่ 17-28  เดือน กันยายน  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์และกระบวนการสอนเด็กพิเศษซึ่งจะมีความแตกต่างและพัฒนาการที่ต่างจากเด็กปกติแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคเพราะเด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถนั่งเรียนกับเพื่อนในห้องได้อย่างปกติ

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสมาธิสั้น และอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

-                    แนวทางแก้ไข       ครูให้การดูแลเป็นพิเศษเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับเพื่อนนักเรียนปกติ

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

                        ศึกษพฤติกรรมและทำการสังเกตความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 3-14 เดือน กันยายน  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความกระตือรือร้นและความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องานของส่วนรวม

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             เนื่องจากการฝึกสอนนักศึกษาจะต้องทำภาระงาและมีภาระงานที่ทำเป็นรายบุคคลและทำเป็นรายกลุ่มดังนั้นจึงเกิดปัญหาหลายประการเช่น ขาดผู้นำและผู้ริเริ่มดำเนินการ ไม่มีการวางแผนงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

-                    แนวทางแก้ไข       แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม ทำการประชุมและวาวแผนงานที่ต้องทำแล้วจึงแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนให้ชัดเจน

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

                        การวางแผนการปฏิงานและภาระงานที่ต้องทำเป็นทีมว่าควรมีการปฏิบัติในรูปแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 20-31 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรในโรงเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             เนื่องจากสัปดาห์นี้คณะครูหลายท่านไม่อยู่ติดภาระ กิจต้องนำเด็กไปแข่งกีฬาระดับจังหวัดจึงทำให้ไม่มีครูประจำวิชาสอน

-                   แนวทางแก้ไข        หัวหน้าครูฝ่ายวิชาการได้ขอให้นักศึกษาฝึกสอนแบ่งตารางสอนและทำหน้าที่สอนแทนและดูแลนักเรียนตามสายชั้นต่างๆ

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 6-17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

สิงที่ได้เรียนรู้

สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการฝึกสอนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือ หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดูแลการส่งตัวนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ วิชาการซึ่งเป็นความรับผิดชอบเป็นกลุ่มแต่ต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและสอนเด็กให้บรรลุผลมากที่สุด

ปัญหา/อุปสรรค/และแนวทางแก้ไข

สำหรับปัญหาที่พบคือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั้นย่อมต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากนนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของพื้นฐานเด็กที่จะไปแข่งวิชาการนั้นมีระดับที่แตกต่างกันดังนั้นจึงยากต่อการฝึกสอนครูที่รับผิดชอบดูแลเด็กจะต้องปรับพื้นฐานและฝึกซ้อมนักเรียนอย่างตั้งใจจริง

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

พัฒนาการของผู้เรียนหลังจากได้รับการฝึกซ้อมและไปแข่งวิชาการร่วมกับนักเรียนในสถานศึกษาอื่นๆว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่และอยู่ในระดับใด

 

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 23-3 เดือน กรกฎาคม สิงหาคม  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้และระดับความสามารถของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                    ดิฉันได้สังเกตนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองสอนและชั้นเรียนอื่นพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้จากนั้นครูทำการแก้ปัญหาโดยนำเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนในชั้นเรียนของตนเองมาฝึกอ่านและเขียนในชั่วโมงที่นักเรียนว่าง

-                    สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

  

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 9-20 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและพัฒนาการของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนน้อยขาดความรับผิดชอบ  ไม่ส่งภารงานตามที่ครูกำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดและทำการตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนและเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมที่ไม่ดี

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 25-6 เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและพัฒนาการของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนน้อยขาดความรับผิดชอบ  ไม่ส่งภารงานตามที่ครูกำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดและทำการตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนและเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมที่ไม่ดี

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 11-22 เดือน มิถุนายน พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอาชีพครูเพราะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาชนของชาติ

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ และเวรประจำวันครูจะต้องมาควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียนเพราะถ้าไม่มีคนคุมนักเรียนก็จะไม่ปฏิบัติงานส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง     

-                   แนวทางแก้ไข        ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนรวมทั้งสร้างข้อตกลงกับนักเรียนถึงบทลงโทษหากนักเรียนขาดความรับผิดชอบในหนี่ของตนเอง

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 28-8 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์หลายด้านทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวางตัวเมื่อมาอยู่กับบุคคลและสถานที่ที่ใหม่และไม่คุ้นเคยจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเพื่อให้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                   ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนจะส่งเสียงดัง             และเดินไปมาไม่นั่งอยู่กับที่ของตนเองสร้างความรำคาญให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียน

-                   แนวทางแก้ไข        ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องจัดเตรียมกิจกรรมและสื่อการเรียนที่ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มากที่สุด

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 14-25 เดือนพฤษภาคม.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการของนักเรียนซึ่งจากการที่ดิฉันได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในเวลาเรียนนั้นพบว่ามีจำนวนเด็กในส่วนน้อยที่เขียนหนังสือช้าและทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่ครูกำหนดซึ่งต่างจากนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องที่ทำงานและส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                   นักเรียนเขียนหนังสือช้าและส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ในเรื่องของการส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนดนั้นครูจะต้องทำการแก้ไขโดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ต่างจากเพื่อนแต่เป็นแบบฝึกหัดที่วัดความรู้ในเรื่องเดียวกันส่วนนักเรียนที่เขียนช้าครูก็จะให้นักเรียนยืมสมุดเพื่อนไปจดนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องมาเสียเวลกับนักเรียนส่วนน้อยนั่นเอง                           

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

           

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และบันทึกการปฏิบัติงานสอน สำหรับภาคบ่ายนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนจะไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาปีสามหลักสูตรสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำใบงานให้เสร็จและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และบันทึกการปฏิบัติงานสอน สำหรับภาคบ่ายนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนจะไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่นักศึกษาปีสามหลักสูตรสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี  ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันมีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ให้นักเรียนทำงานที่ทำค้างไว้เมื่อวานให้เสร็จ หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งออกข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ  ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันและเพื่อนต่างเอกอีกสองคนไม่มีคาบสอนจึงมาช่วยกันเรียงเอกสารและเย็บเล่มเป็นชุดให้กับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันเข้าไปสอนแทนรายวิชาวิทยาศาสตร์และสอนต่อในรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมที่ดิฉันเป็นคนสอนเองวันนี้ให้นักเรียนประดิษฐ์การ์ดและทำใบงานเมื่อสอนเสร็จดิฉันและเพื่อนต่างเอกได้ขออนุญาตครูเพิ่มศักดิ์ซึ่งทำหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อจะไปดูการแข่งขันกีฬาอำเภอของนักเรียนเนื่องจากวันนี้เป็นวันชิงชนะเลิศ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนบริเวณโรงอาหารและหน้าอาคาร 3 จากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อถึงชั่วโมงแรกของภาคเช้าดิฉันก็ไปช่วยดุแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูหลายท่านไม่อยู่พาเด็กนักเรียนไปแข่งกีฬาอำเภอวันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนเนื่องจากโรงเรียนทำการหยุดให้กับนักเรียนระดับมัธยมเพราส่วนใหญ่ต้องไปแข่งขันกีฬา ในภาคบ่ายก็เช่นเดียวกันต้องคุมนักเรียนที่อยู่อาคาร 3 ร่วมกับเพื่อนต่างเอก

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ทางโรงเรียนไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากไปทำการแข่งขันกีฬาอำเภอในภาคเช้าดิฉันได้ไปคุมการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปเดินขบวนร่วมกันเป็นเครือข่ายพานทองไทย ส่วนภาคบ่ายนั้นก็มาช่วยคุมกองเชียร์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาที่ไปฝึกสอนโรงเรียนใกล้เคียงแต่มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายพานทองไทย

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สามเป็นวันที่สอง เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนในภาคเช้าดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อถึงเวลาดิฉันก็ทำการสอนซึ่งวันนี้อาจจะไม่สอนอะไรมากเนื่องจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาและประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าจึงเหลือนักเรียนไม่กี่คน หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งตรวจงานนักเรียนสำหรับภาคบ่ายนั้นได้เข้าไปช่วยสอนแทนรายวิชาภาษาไทยเนื่องครูประจำวิชาต้องพานักเรียนไปซ้อมกีฬาตามเครือข่ายในช่วงเย็นเมื่อโรงเรียนเลิกแล้วคณะครู กรรมการ สมศ และนักศึกษาฝึกสอนทุกคนก็ได้ไปกินเลี้ยงร่วกัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 12  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สามเป็นวันที่สอง เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ในช่วงเช้าดิฉันมีสอนในคาบแรกวันนี้ทบทวนเรื่องที่สอนในคาบที่แล้วและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากนั้นก็ช่วยสอนต่อในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนื่องจากครูประจำวิชาไม่อยู่ติดธุระพานักกีฬาไปซ้อมกีฬาที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ในภาคบ่ายนั้นดิฉันก็ไปช่วยคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ไม่อยู่เช่นเดียวกัน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 11  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ดิฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าเนื่องจาก สมศ จะมาตรวจโรงเรียนและทำการประเมินรอบที่สาม เมื่อไปถึงก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยคุมการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ในช่วงเช้าดิฉันไม่มีคาบสอนจึงไปช่วยดูแลน้องอนุบาลเนื่องจากครูทุกท่านต้องเข้าประชุมกับคณะกรรมการที่มาตรวจโรงเรียนสำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันได้สอนแทนครูไพจิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสอนต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลังจากสอนเสร็จก็มานั่งตรวจใบงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนรวมทั้งประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน 50 คนไปทำการเดินพาเหรดกีฬาอำเภอในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 10  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ไปตกแต่งและจัดห้องเรียนรวมทั้งคุมการทำความสะอาดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับภาคบ่ายนั้นได้ไปช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจัดบอร์ดหน้าห้องวิชาการจนกระทั่งถึงสี่โมงเย็นกว่าจากนั้นก็ไปช่วยครูจีราภรณ์จัดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 9  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปห้องพักครูจากนั้นก็ไปช่วยจัดและคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเมื่อถึงเวลาดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด  หลังจากสอนคาบแรกเสร็จดิฉันก็ช่วยสอนนักเรียนต่อจนถึงคาบสุดท้ายของภาคเช้าเนื่องจากครูผู้สอนในบางรายวิชาติดธุระต้องพานักเรียนบางส่วนไปคัดตัวเพื่อเป็นนักกีฬาตัวจริงไปแข่งกีฬารับอำเภอ สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดส่งในคาบหลังจากนั้นก็ไปตกแต่งและจัดห้องเรียนรวมทั้งคุมการทำความสะอาดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 6  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสามและรอบบริเวณโรงอาหาร หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน   เมื่อถึงคาบที่สองดิฉันก็สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันนี้ให้นักเรียนทำ mind map เรื่อง nationalities โดยให้นักเรียนทำส่งในห้องหลังจากสอนเสร็จก็ไปช่วยเพื่อนคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับภาคบ่ายนั้นได้นั่งตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อทำการจักบอร์ดต่อไปและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

         วันพฤหัสบดี ที่ 5  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารสามและรอบบริเวณโรงอาหาร หลังจากนั้นก็ไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงและคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน ในคาบแรกของภาคเช้าดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากสอนคาบแรกเสร็จก็อยู่คุมนักเรียนชั้นนี้ต่อเนื่องจากครูหลายท่านที่สอนนักเรียนอาคารนี้ไม่อยู่ติดธุระพานักกีฬาไปคัดตัวที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ดิฉันจึงให้นักเรียนไปเอาตะกร้าหนังสือที่ห้องสมุดแล้วหีนักเรียนอ่านหนังและบันทึกการอ่านเนื่องจากก่อนหน้านี้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องซ้อมกีฬาจึงไม่ได้อ่านและไม่ได้ทำการบันทึกการอ่าน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันนั่งทำแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทำในคาบเรียนต่อไปและบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

         วันพุธ ที่ 4  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

   วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักและไปดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 และคุมกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมกายบริหารเนื่องจากวันนี้ทางโรงเรียนจะให้นักเรียนแต่งชุดพละกันทั้งโรง  ในภาคเช้าของวันนี้ดิฉันไม่มีสอน จึงจัดการสมุดบันทึกการปฏิบัติงานและสมุด ปพ 5 ให้เรียนร้อยเพื่อนำไปให้ผู้อำนวยการเซ็นและประเมิน สำหรับภาคบ่ายนั้นดิฉันก็ได้เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นวิชาเสริมวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จก็มาตรวจใลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5