วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 14-25 เดือนพฤษภาคม.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการของนักเรียนซึ่งจากการที่ดิฉันได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในเวลาเรียนนั้นพบว่ามีจำนวนเด็กในส่วนน้อยที่เขียนหนังสือช้าและทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่ครูกำหนดซึ่งต่างจากนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องที่ทำงานและส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                   นักเรียนเขียนหนังสือช้าและส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ในเรื่องของการส่งงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนดนั้นครูจะต้องทำการแก้ไขโดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ต่างจากเพื่อนแต่เป็นแบบฝึกหัดที่วัดความรู้ในเรื่องเดียวกันส่วนนักเรียนที่เขียนช้าครูก็จะให้นักเรียนยืมสมุดเพื่อนไปจดนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องมาเสียเวลกับนักเรียนส่วนน้อยนั่นเอง                           

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น