วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่างวันที่ 17-28  เดือน กันยายน  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์และกระบวนการสอนเด็กพิเศษซึ่งจะมีความแตกต่างและพัฒนาการที่ต่างจากเด็กปกติแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคเพราะเด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถนั่งเรียนกับเพื่อนในห้องได้อย่างปกติ

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสมาธิสั้น และอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

-                    แนวทางแก้ไข       ครูให้การดูแลเป็นพิเศษเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับเพื่อนนักเรียนปกติ

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

                        ศึกษพฤติกรรมและทำการสังเกตความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 3-14 เดือน กันยายน  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความกระตือรือร้นและความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องานของส่วนรวม

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             เนื่องจากการฝึกสอนนักศึกษาจะต้องทำภาระงาและมีภาระงานที่ทำเป็นรายบุคคลและทำเป็นรายกลุ่มดังนั้นจึงเกิดปัญหาหลายประการเช่น ขาดผู้นำและผู้ริเริ่มดำเนินการ ไม่มีการวางแผนงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

-                    แนวทางแก้ไข       แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม ทำการประชุมและวาวแผนงานที่ต้องทำแล้วจึงแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนให้ชัดเจน

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

                        การวางแผนการปฏิงานและภาระงานที่ต้องทำเป็นทีมว่าควรมีการปฏิบัติในรูปแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 20-31 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรในโรงเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             เนื่องจากสัปดาห์นี้คณะครูหลายท่านไม่อยู่ติดภาระ กิจต้องนำเด็กไปแข่งกีฬาระดับจังหวัดจึงทำให้ไม่มีครูประจำวิชาสอน

-                   แนวทางแก้ไข        หัวหน้าครูฝ่ายวิชาการได้ขอให้นักศึกษาฝึกสอนแบ่งตารางสอนและทำหน้าที่สอนแทนและดูแลนักเรียนตามสายชั้นต่างๆ

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 6-17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

สิงที่ได้เรียนรู้

สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการฝึกสอนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือ หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดูแลการส่งตัวนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ วิชาการซึ่งเป็นความรับผิดชอบเป็นกลุ่มแต่ต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและสอนเด็กให้บรรลุผลมากที่สุด

ปัญหา/อุปสรรค/และแนวทางแก้ไข

สำหรับปัญหาที่พบคือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั้นย่อมต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากนนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของพื้นฐานเด็กที่จะไปแข่งวิชาการนั้นมีระดับที่แตกต่างกันดังนั้นจึงยากต่อการฝึกสอนครูที่รับผิดชอบดูแลเด็กจะต้องปรับพื้นฐานและฝึกซ้อมนักเรียนอย่างตั้งใจจริง

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

พัฒนาการของผู้เรียนหลังจากได้รับการฝึกซ้อมและไปแข่งวิชาการร่วมกับนักเรียนในสถานศึกษาอื่นๆว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่และอยู่ในระดับใด

 

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 23-3 เดือน กรกฎาคม สิงหาคม  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้และระดับความสามารถของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา                    ดิฉันได้สังเกตนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองสอนและชั้นเรียนอื่นพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้จากนั้นครูทำการแก้ปัญหาโดยนำเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนในชั้นเรียนของตนเองมาฝึกอ่านและเขียนในชั่วโมงที่นักเรียนว่าง

-                    สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

  

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 9-20 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและพัฒนาการของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนน้อยขาดความรับผิดชอบ  ไม่ส่งภารงานตามที่ครูกำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดและทำการตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนและเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมที่ไม่ดี

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 7-8 ระหว่างวันที่ 25-6 เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและพัฒนาการของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนน้อยขาดความรับผิดชอบ  ไม่ส่งภารงานตามที่ครูกำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดและทำการตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนและเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมที่ไม่ดี

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด