วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันนี้ดิฉันมีสอนคาบแรกซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดเพื่อสอบเก็บคะแนนในอาทิตย์หน้า หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนร้องเพลงและท่องจำวันและเดือน  หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปห้องวิชาการเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นก็ไปช่วยคุมการแปรงฟันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและช่วยคุมกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากนั้นก็มาช่วยครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการแยกเอกสารหลักสูตรและเย็บเล่มและไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 30  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักแลไปดูและนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร 3 และบริเวณห้องเรียนธรรมชาติซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นก็คุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนวันนี้ดิฉันไม่มีสอนในคาบเช้าแต่ก็ได้มานั่งช่วยหัวหน้าครูฝ่ายวิชาการจัดและเข้าสันหลักสูตรสถานศึกษาเนื่องจากเอกสารมีจำนวนหลายเล่มจึงทำไม่เสร็จภายในวันเดียวต้องทำเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

 วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนในช่วงโมงที่ 5 ก่อนถึงเวลาดิฉันได้ไปนั่งรอและเตรียมตัวสอน หลังจากที่นักเรียนมาถึงที่ห้องกันครบทุกคนแล้ว ดิฉันก็เริ่ม

สอนเพลงโดยการร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งเที่ยวแล้วให้นักเรียนร้องเองจากนั้นก็นำคำศัพท์จากเพลงซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำกริยามาเขียนแล้วสอนให้นักเรียนออกเสียงจากนั้นก็สอนให้ความหมายวิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจดจำมากยิ่งขึ้น หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปนั่งที่ศาลากับเพื่อนและไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียน

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
              วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานแล้วนำสัมภาระไปเก็บที่ห้องพักจากนั้นก็ไดไปดูแลหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาดของนักเรียนในแต่ละเขตและคุมการเข้าแถวของนักเรียน
ดิฉันมีสอนในช่วงโมงแรกของตอนเช้า สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ดิฉันให้นักเรียนทำงานที่ค้างอยู่เมื่อวานให้เสร็จเมื่อนักเรียนทำงานและส่งงานชิ้นนั้นแล้วดิฉันก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและส่งในคาบซึ่งนักเรียนก็ทำได้เสร็จและส่งได้ทันเวลาพอดี หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ไปที่ห้องพักเพื่อทำการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและได้ไปช่วยเพื่อนๆจัดบอร์ดตารางสอนรวมของคณะครูที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนจนกระทั่งถึงเวลาพักกลางวันดิฉันและเพื่อนๆก็นั่งทานข้าวที่ห้องพักและไปพบปะนั่งพูดคุยกับนักเรียนชั้นต่างๆเมื่อถึงเวลาสอนคาบแรกดิฉันกับเพื่อนไม่มีคาบสอนจึงชวนกันไปั่งอ่านหนังสทอที่ห้องสมุดและเมื่อถึงชั่วโมงสุดท้ายเป็นชั่งโมงของกิจกรรมชุมนุมดิฉันจึงเดินกลับมายังอาคาร 3 เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากนั้นเมื่อโรงเรียนเลิกก็ได้ไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนทุกระดับชั้น

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มการสอนในสัปดาห์ที่สาม วันนี้เมื่อมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผูอำนวยการและไปห้องวิชาการหลังจากนั้นก็ไปคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้รประถมศึกษาปีที่ 4 และคุมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสอนในคาบแรกเป็นคาบเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ก่อนเรียนดิฉันให้นักเรียนท่องวันและเดือนเพื่อเน้นย้ำนักเรียนที่ยังอ่านไม่ถูก จากนั้นก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้สอนไปในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็เริ่มสอนเรื่อง สัญชาติ (Nationality) โดยการเริ่มเขียนคำศัพท์บนกระดานแล้วนักเรียนดูภาพแล้วทายว่าเป็นประเทศไหนและสัญชาติใด จากนั้นก็สุ่มให้นักเรียนออกมาโยงเส้นจับคู่ประเทศกับสัญชาติในกระดานให้ถูกต้องและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใส่ลงในสมุดและส่งในคาบ หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เอางานของนักเรียนมาตรวจที่ห้องพักครูเพื่อบันทึกกิจวัตรการปฏิบัติงานประจำวันจนกระทั่งถึงเวลาพักกลางวัน
          เมื่อถึงคาบสอนคาบแรกของช่วงบ่ายดิฉันก็เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ดิฉันพานักเรียนไปเรียนที่ห้องสักงานผู้อำนวยการเนื่องจากท่านอนุญาติให้เรียนห้องนี้ได้เพราะห้องหลักสูตรไม่ว่างก่อนสอนก็ได้ทำการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์ที่แล้วและแจกกระดาศให้นักเรียนคนละหนึ่งใบ วันนี้ดิฉันจะสอนให้นักเรียนประดิษฐ์สมุดเล่มเล็กเพื่อทำเป็นสมุดจดคำศัพท์แต่เนื่องจากวันนี้เป็นการทดลองทำครั้งแรกดิฉันจึงให้นักเรียนเขียนประวัติก่อนเพื่อเป็นการเกริ่นนำแล้วครั้งต่อๆไปก็ให้นักเรียนจดคำศัพท์   หลังจากสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสร็จดิฉันก็เข้าไปนั่งที่ห้องธุรการมานั่งเขียนรายชื่อนักเรียนและทำการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันจากนั้นก็พบปะครูพี่เลี้ยงเพื่อนัดเวลาส่งแผนการสอนและแนะแนวการสอนจากนั้นก็ได้ไปคุมการเข้าแถวกลับบ้านของนักเรียนวันนี้ฝนตกจึงทำให้นักเรียนบางคนต้องเดินทางกลับบ้านช้า

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

วันนี้ก็ครบ 2 สัปดาห์ของการมาฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็มาช่วยครูเพิ่มศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการจัดเอกสารและเย็บเล่มเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ของปีก่อนๆ เวลา 09.30 น.เป็นเวลาสอนของคาบที่สองดิฉันจึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปเรียนที่ห้องเรียนธรรมชาติเพราะวันนี้ห้องหมวดอังกฤษไม่ว่าง วันนี้ดิฉันเริ่มสอนโดยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มจากนั้นก็ให้เล่นเกม Bingo ซึ่งคำศัพท์ที่ให้นักเรียนเล่นจะเป็นหมวดของร่างกายหลังจากที่นักเรียนเล่นเกมแล้วดิฉันก็เริ่มสอนคำศัพท์โดยให้นักเรียนบอกคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายคนละหนึ่งคำหลังจากนั้นดิฉันก็ออกเสียงคำศัพท์ให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามจากนั้นก็ให้นักเรียนสะกดและออกเสียงคำศัพท์ด้วยตนเองเมื่อนักเรียนออกเสียงได้แล้วดิฉันจึงเริ่มสอนความหมายและสั่งการบ้านให้นักเรียนกลับไปท่องคำศัพท์คนละ 10 เพื่อมาสอบอ่านออกเสียงคำศัพท์ในคาบหน้า หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แทนเพื่อนเนื่องจากเพื่อนกลับไปทำธุระ หลังจากสอนเสร็จก็ไปรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเตรียมตัวประชุมต่อเนื่องจากวันนี้โรงเรียนเลิกครึ่งวันเพราะคณะครูจะต้องทำการประชุมประจำเดือน จากนั้นก็ไปคุมการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนวันนี้เพราะผู้ปกครองเด็กบางคนยังไม่มารับนักเรียนดังนั้นดิฉันและเพื่อนๆจึงต้องคอยให้นักเรียนกลับบ้านให้หมดก่อน หลังจากเด็กกลับกันหมดแล้วดิฉันก็เข้าประชุมประจำเดือนกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนชุมชนใหม่ทุกคนซึ่งวาระการประชุมก็มีหลายเรื่องด้วยกันและบางหัวข้อนักศึกษาฝึกสอนก็มีส่วนร่วมในการทำงานและการปฏิบัติกิจกรรมเช่นกัน วันนี้ทางโรงเรียนทำการประชุมจนถึงเวลา 16.00 น. วาระการประชุมก็เสร็จสิ้นลงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับที่พัก


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 24  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันนี้ดฺฉันมีสอนคาบแรกซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ดิฉันให้นักเรียนเล่นเกม Simon say หลังจากนั้นก็ทำการทบทวนคำศัพท์ที่เรียนเมื่อวาน โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์หลังจากนั้นก็ทำการสุ่มนักเรียนให้นับ 1-5 นักเรียนที่นับเลข 5 ให้ยืนขึ้นนออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์โดยให้เพื่อนอ่านตาม จากนั้นก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือและออกมาเฉลยเป็นคู่ๆ
หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปห้องวิชาการเพื่อเขียนรายชื่อนักเรียนลงในสมุดปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นก็ไปช่วยคุมการแปรงฟันของนักเรียนระดับประถมศึกษาและช่วยสอนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มาเรียนพิเศษเนื่องจากเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทางโรงเรียนจะให้มาเรียนพิเศษเป็นรายคนหรือรายกลุ่มแล้วแต่จำนวนนักเรียนของแต่ละห้องว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กี่คน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อไปถึงโรงเรียนก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปเก็บสัมภาระที่ห้องพักแลไปดูและนักเรียนที่รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร 4 และบริเวณโรงอาหารจากนั้นก็ไดไปพบปะพูดคุยกับครูพี่เลี่ยงช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใกล้ถึงเวลาเข้าแถวดิฉันก็ได้ไปคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนจากนั้นก็ได้ไปคุมห้องอนุบาล 2 กับเพื่อนเนื่องจากครูอนุบาลไม่อยู่ไปทำธุระแต่พอถึงคาบที่สองเพื่อนจะต้องไปสอนดิฉันจึงต้องคุมและสอนน้องอนุบาลคนเดียว ดิฉันให้น้องท่องจำและเขียนหนังสือจากนั้นก็เล่านิทานให้นักเรียนฟังซึ่งพวกเขาจะชอบและให้เล่านิทานหลายๆเรื่อง เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงดิฉันก็ให้น้องๆไปล้างมือและหยิบแก้วน้ำของตนเองและเข้าแถวเพื่อไปกินข้าวที่โรงอาหาร ดิฉันก็กลับไปยังห้องพักและรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเพื่อนอีก4 คน หลังจากนั้นก็ไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนที่ห้องสมุด เพราะในห้องพักอากาศจะร้อนมากจึงได้ไปคลายร้อนและอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
วันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนในช่วงโมงที่ 5 ก่อนถึงเวลาดิฉันได้ไปนั่งรอและเตรียมตัวสอน หลังจากที่นักเรียนมาถึงที่ห้องกันครบทุกคนแล้ว ดิฉันก็เริ่มให้นักเรียนเล่นเกม Bingo หลังจากเล่นเกมเสร็จดิฉันก็เริ่มสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์โดยการออกเสียงให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบจากนั้นก็ให้นักเรียนออกเสียงตาม ต่อมาก็สอนโครงสร้างประโยคและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และสั่งการบ้านก่อนหมดคาบดิฉันให้รวบรวมสมุดส่งการบ้านที่สั่งไว้เมื่อวันจันทร์ หลังจากหมดคาบแล้วดิฉันก็ไปนั่งตรวจการบ้านของนักเรียนที่หน้าระเบียงและได้พูดคุยกับครูพี่เลี้ยงช่วงชั้น จากนั้นดิฉันก็กลับไปยังห้องพักและไปดูแลการเข้าแถวกลับของนักเรียน


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานแล้วนำสัมภาระไปเก็บที่ห้องพักจากนั้นก็ไดไปดูแลหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาดของนักเรียนในแต่ละเขตและคุมการเข้าแถวของนักเรียน
ดิฉันมีสอนในช่วงโมงแรกของตอนเช้า สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการเรียนการสอนก็ให้นักเรียนเล่นเกม Back on to the board และเกม Simon say หลังจากนั้นก็เริ่มสอน วันนี้ดิฉันสอนเรื่อง Verb to be สอนโรงสร้างประโยคทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เขียนประโยคบอกเล่าบนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธ และคำถามซึ่งนักเรียนบางคนก็ไม่เข้าใจและทำไม่ได้ดิฉันจึงเรียกมาอธิบายและให้ฝึกเป็นการส่วนตัว หลังจากสอนจนนักเรียนเข้าใจแล้วดิฉันก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด
หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็ได้ไปช่วยเพื่อนดูแลน้องอนุบาล 2 และกลับมารับประทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนๆที่ห้องพักครู ในช่วงบ่ายดิฉันก็มานั่งเขียนบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของวันนี้ และเวลา 13.30 น. ดิฉันก็ไปทำกิจกรรมชุมนุม วันนี้เป็นคาบชุมนุมคาบแรกที่เจอนักเรียนจึงได้ทำการเช็คชื่อและเล่นเกมซึ่งเด็กๆจะชอบเพราะได้เรียนรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกปฏิบัติงานประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มการสอนในสัปดาห์ที่สอง วันนี้เมื่อมาถึงที่โรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผูอำนวยการและไปห้องวิชาการซึ่งเป็นห้องพักหลังจากนั้นก็ไปคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ดิฉันมีสนในคาบแรกเป็นคาบเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ก่อนเรียนดิฉันให้นักเรียนทำความสะอาดห้องก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มให้นักเรียนท่องวันและเดือนเพื่อเน้นย้ำนักเรียนที่ยังอ่านไม่ถูก จากนั้นก็ทบทวนเนื้อหาที่ได้สอนไปในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็เริ่มสอนเรื่อง การใช้ do, does และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด แล้วทำการสุ่มให้นักเรียนเฉลยคำตอบและสั่งการบ้าน
หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เอางานของนักเรียนมาตรวจที่ห้องพักครูและไปช่วยดูแลน้องอนุบาล 2 เนื่องจากครูประจำชั้นลากิจ หลังจากที่น้องอนุบาลไปพักกลางวันดิฉันก็กลับไปที่ห้องพัก และพักรับประทานอาหารกลางวัน
เมื่อถึงคาบสอนคาบแรกของช่วงบ่ายดิฉันก็เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ก่อนสอนก็ได้ทำการทบทวนเนื้อหาที่เรียนในสัปดาห์ที่แล้วและให้นักเรียนช่วยกันเฉลยแบบฝึกที่ทำในคาบที่แล้ว หลังจากเฉลยเสร็จก็เริ่มสอนบทสนทนา แล้วให้นักเรียนจับคู่กันออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียน และต่อด้วยการสอนเรื่อง subject pronoun, object pronoun แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจนกระทั่งหมดเวลาลาดิฉันจึงให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกหัดรวบรวมไปส่งที่ห้องพักครู
เวลา 13.35 น. ดิฉันก็เข้าไปนั่งตรวจการบ้านเด็กและร่างแผนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงเวลา 16.00 ดิฉันและเพื่อนก็เดินทางกลับยังหอพักของตนเอง

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันศุกร์ ที่18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555

วันนี้ก็ครบ 1 สัปดาห์แรกของการมาฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ซึ่งผ่านมา 1 อาทิตย์ดิฉันมีความรู้สึกเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยดังกล่าวช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในอาชีพความเป็นครู ที่สำคัญคือได้ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์จริงและทำให้เรารู้จักการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ เพราะเด็กในแต่ละโรงเรียนแต่ละช่วงชั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งการฝึกสอนครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เตรียมตัวและเรียนรู้ก่อนไปประกอบอาชีพครูจริงๆ
วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็ไปเซ็นชื่อแล้วไปคุมกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็มาเตรียมตัวสอน เวลา 09.30 น. เป็นเวลาสอนของคาบที่สองดิฉันจึงพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ไปเรียนที่ห้องหมวดสังคมเพราะห้องจะว่างอยู่ วันนี้ดิฉันเริ่มสอนโดยการทบทวนรูปประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในห้องเรียนและเริ่มสอนบทเรียนของวันนี้ดิฉันสอนเรื่อง ความชอบและไม่ชอบ โดยเริ่มจากการสอนคำศัพท์ที่เป็นหมวดของวิชา (Subject) ให้นักเรียนฝึกออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ต่อมาก็เริ่มสอนโครงสร้างประโยค แล้วให้นักเรียนจับคู่กันถาม-ตอบจากนั้นก็สอนเพิ่มเติมในส่วนของเรื่อง a, an เป็นการทบทวนไปด้วยซึ่งในการสอนเรื่อง a, an ดิฉันใช้วิธีการสุ่มให้นักเรียนออกมาทำแบบฝึกหัดบนกระดานหน้าชั้นเรียนเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนคนไหนอ่อนบ้างจะได้ทำการปรับและแก้ไขได้ทันท่วงทีหลังจากสอนเสร็จก็สั่งให้นักเรียนทำการบ้านส่งในคาบหน้า และทบทวนบทเรียน หลังจากทบทวนเสร็จก็ให้นักเรียนเล่นเกมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำคำศัพท์ให้มากยิ่งขึ้น

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้ก็เข้าสู่วันที่สี่ของการฝึกสอนที่โรงเรียนชุมชนใหม่ ซึ่งดิฉันคิดว่าการฝึกประสบการการสอนในครั้งนี้เป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจ ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในอาชีพครูได้อย่างถ่องแท้ขึ้น
เมื่อเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อและไปควบคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และดูแลควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันนี้ดฺฉันมีสอนคาบแรกซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้ก็เป็นคาบที่สองที่เจอกับนักเรียนหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันไปแล้วในคาบเรียนของเมื่อวาน ดังนั้นวันนี้จึงเริ่มสอนนักเรียนโดยเริ่มแรกให้นักเรียนท่องเดือนก่อนเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนที่ไม่สามารถท่องและอ่านออกเสียงผิดอยู่จึงต้องให้ท่องเดือนก่อนและหลังเรียนเพื่อให้เด็กอ่านและท่องจำได้คล่องขึ้น หลังจากนั้นก็เริ่มสอนคำศัพท์ในบทเรียนแรก สอนให้นักเรียนอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์หลังจากนั้นก็ทำการสุ่มให้นักเรียนออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เป็นแถว และเป็นรายบุคคล จากนั้นก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือและช่วยกันเฉลย หลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จก็ให้นักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์จากคำบอกใบ้
เมื่อเล่นเกมเสร็จก็มาทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนในคาบเรียนนี้ และสั่งการบ้านให้นักเรียนทำส่งในคาบต่อไป

หลังจากสอนเสร็จดิฉันก็เข้าไปห้องวิชาการเพื่อเขียนประวัติโรงเรียนที่ไปฝึกสอนและพักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันหลังจากนั้นก็ไปช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน จนกระทั่งถึงเวลาโรงเรียนเลิก แต่ดิฉันก็ยังช่วยกรอกข้อมูลให้พี่เขาไม่เสร็จดังนั้นจึงต้องพาข้อมูลไปกรอกที่หอต่อให้เสร็จเพราะจะต้องส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

เริ่มเข้าสู่วันที่ 3 ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แล้วนำสัมภาระไปเก็บไว้ที่ห้องวิชาการและไปคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่รับผิดชอบทำความสะอาด บริเวรห้องเรียนธรรมชาติ หลังจากนั้นก็ไปคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนจนกระทั่งนักเรียนแยกย้ายเข้าเรียนตามตารางสอนของแต่ละช่วงชั้น
วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนในภาคเช้า ดิฉันเลยไปช่วยคุมและสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นนี้แล้วพบว่านักเรียนบางคนยังไม่สามารถเขียนตัวเลขไทยได้และเขียนไม่ค่อยถูกต้องตามหลักการเขียน เมื่อเวลาคาบแรกหมดดิฉันก็เข้าไปที่ห้องวิชาการเพื่อช่วยครูเพิ่มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการจัดบอร์ดสำหรับฝ่ายวิชาการส่วนหนึ่งและอีกส่วนเป็นของนักศึกษาฝึกสอนดิฉันและเพื่อนช่วยกันทำจนกระทั้งพักเที่ยงทุกคนต่างก็แยกย้ายไปรับประทานอาหารกลางวัน
วันนี้ดิฉันมีคาบสอนช่วงบ่ายเป็นคาบที่ห้าของการเรียนการสอนในวันนี้เมื่อใกล้ถึงเวลาสอนดิฉันก็เดินไปที่ห้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้เป็นคาบเรียนคาบแรกที่ได้สอนนักเรียนชั้นนี้ดังนั้นดิฉันจึงให้เด็กแนะนำชื่อและเล่นเกมซึ่งเกมที่เล่นในคาบนี้มีทั้งหมดสามเกมด้วยกัน สาเหตุที่นำเกมมาเล่นเพราะเด็กจะคุยกันและส่งเสียงดังดังนั้นจึงนำเกมเข้ามาแก้ปัญหานอกจากจะใช้เกมแล้วดิฉันได้นำเพลงเข้ามาทรอดแทรกเพื่อดึงดูดและเร้าความสนใจเด็ก ซึ่งจากการนำวิธีการดังกล่าวมาใช้กับนักเรียนชั้นนี้ก็พบว่าได้ผลเป็นอย่างมาก
หลังจากหมดคาบดิฉันก็ให้เด็กๆ เตรียมเก็บสัมภาระและทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมตัวไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม (บำเพ็ญประโยชน์) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติซึ่งเขตพื้นที่ที่นักเรียนรับผิดชอบก็จะแบ่งตามช่วงชั้นที่นักเรียนรับผิดชอบในช่วงเช้าและหากชั้นใดที่สำอาดแล้วก็จะไปช่วยน้องๆตัวเล็ก ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนแล้วดิฉันคิดว่านักเรียนทุกช่วงชั้นมีความรับผิดชอบและมีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดี หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมเสร็จนักเรียนก็จะมาเข้าแถวเป็นช่วงชั้นชั้นเวรประจำวันเชิญธงชาติลงและนักเรียนก็จะเดินกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันอังคาร ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่สองของการฝึกสอนดิฉันมาถึงโรงเรียนเวลา 07.30 น. เมื่อมาถึงก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการจากนั้นไปเก็บสัมภาระแล้วมาคุมการทำกิจกรรมกลุ่มสีของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน วันนี้ฉันมีสอนคาบแรกเป็นวิชาภาษาอังกฤษหลักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คาบนี้เป็นคาบแรกของการสอนแต่มีปัญหาคือห้องหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากกุญแจห้องหลักสูตรอยู่ที่ครูประจำหลักสูตรแต่ท่านไม่อยู่ไปทำธุระ และกุญแจสำรองก็ไม่มีดังนั้นดิฉันจึงแก้ปัญหาโดยการพาเด็กนักเรียนไปเรียนที่ห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่นมากและเด็กนักเรียนก็จะชอบเรียนนอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม อีกอย่างการเรียนนอกห้องเรียนเราสามารถนำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์ใช้และช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้น
วันนี้เป็นการสอนคาบแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การเรียนการสอนคาบนี้ดิฉันให้เด็กๆแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ และเล่นเกมหลังจากที่เล่นเกมกันพอสมควรแล้วก็ให้เด็กๆ ช่วยกันทบทวนคำศัพท์และพื้นฐานความรู้เดิมที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วัน จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เมื่อมาถึงโรงเรียนชุมชนใหม่ ดิฉันและเพื่อนๆ ได้เข้ไปรายงานตัว กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพบครูพี่เลี้ยง อาจจะไม่เป็นทางการมาก เพราะก่อนหน้านี้ดิฉันและเพื่อนๆได้เข้ามารายงานตัวและร่วมประชุมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อทำความรู้จักกันแล้ว วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ทางโรงเรียนจะมีการแจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ดังนั้นวันนี้ดิฉันจึงมีหน้าที่ช่วยครูพี่เลี้ยงประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับนักเรียน ก่อนที่นักเรียนและคณะครูจะไปรวมตัวกันที่โรงอาหารของโรงเรียน นักเรียนก็จะต้องทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อน ซึ่งการมาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ในวันแรกนั้น นักศึกษาฝึกสอนจะต้องทำการแนะนำตัว และบอกหน้าที่รับผิดชอบของตนเองให้คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนได้รับทราบ หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนและครูประจำชั้นก็จะช่วยกันขนย้ายหนังสือที่นักศึกษาฝึกสอนได้จัดไว้เป็นชุดตามช่วงชั้นแล้วไปไว้ที่โรงอาหารเพื่อแจกให้นักเรียนต่อไป
หลังจากที่นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนกันครบทุกคนแล้วนักเรียนต่างก็แยกย้ายเข้าชั้นเรียนของตนเองเพื่อไปฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับตารางเรียนและเรื่องอื่นๆ รวมทั้งให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนตามชั้นเรียนของนักเรียน วันนี้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนเพียงครึ่งวันเนื่องจากเป็นวันแรกของการเตรียมตัวเรียนในวันถัดไป หลังจากที่ไปพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เสร็จ และปล่อยเด็กกลับบ้านดิฉันก็ได้ไปพบหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ท่านเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร
และอธิบายถึงภาระงานและหน้าที่งานสอน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญสำหรับนักศึกษาฝึกสอนทุกคน

ตารางสอน นางสาวนูรีลา มูดอ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นศ. 4
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวมสอน  8 ชม./สัปดาห์

วัน/เวลา
1
8.30-9.30
2
9.30-10.30
3
10.30-11-30
11.30-12-30
4
12.30-13.30
5
13.30-14.30
6
14.30-15.30
จันทร์
ภาษาอังกฤษ
.5
-
-
พัก
ภาษาอังกฤษ
.1
-
-
อังคาร
ภาษาอังกฤษ
.1
-
-
พัก
-
ชุมนุมภาษาพาสนุก
-
พุธ
โฮมรูม
-
-
กลาง
-
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม ป.5
-
พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษ
.5
-
-
วัน
-
-
ลกเสือ-เพื่อสังคม
ศุกร์
-
ภาษาอังกฤษ
.1
-
พัก
-
-
-