วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 20-31 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลากรในโรงเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             เนื่องจากสัปดาห์นี้คณะครูหลายท่านไม่อยู่ติดภาระ กิจต้องนำเด็กไปแข่งกีฬาระดับจังหวัดจึงทำให้ไม่มีครูประจำวิชาสอน

-                   แนวทางแก้ไข        หัวหน้าครูฝ่ายวิชาการได้ขอให้นักศึกษาฝึกสอนแบ่งตารางสอนและทำหน้าที่สอนแทนและดูแลนักเรียนตามสายชั้นต่างๆ

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น