วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 6-17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

สิงที่ได้เรียนรู้

สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการฝึกสอนในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งหน้าที่ที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือ หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดูแลการส่งตัวนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ วิชาการซึ่งเป็นความรับผิดชอบเป็นกลุ่มแต่ต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและสอนเด็กให้บรรลุผลมากที่สุด

ปัญหา/อุปสรรค/และแนวทางแก้ไข

สำหรับปัญหาที่พบคือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนั้นย่อมต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และต้องมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากนนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของพื้นฐานเด็กที่จะไปแข่งวิชาการนั้นมีระดับที่แตกต่างกันดังนั้นจึงยากต่อการฝึกสอนครูที่รับผิดชอบดูแลเด็กจะต้องปรับพื้นฐานและฝึกซ้อมนักเรียนอย่างตั้งใจจริง

สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

พัฒนาการของผู้เรียนหลังจากได้รับการฝึกซ้อมและไปแข่งวิชาการร่วมกับนักเรียนในสถานศึกษาอื่นๆว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่และอยู่ในระดับใด

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น