วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 5-6 ระหว่างวันที่ 11-22 เดือน มิถุนายน พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับอาชีพครูเพราะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาชนของชาติ

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ และเวรประจำวันครูจะต้องมาควบคุมการปฏิบัติงานของนักเรียนเพราะถ้าไม่มีคนคุมนักเรียนก็จะไม่ปฏิบัติงานส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง     

-                   แนวทางแก้ไข        ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนรวมทั้งสร้างข้อตกลงกับนักเรียนถึงบทลงโทษหากนักเรียนขาดความรับผิดชอบในหนี่ของตนเอง

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น