วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 19-20 ระหว่างวันที่ 17-28  เดือน กันยายน  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์และกระบวนการสอนเด็กพิเศษซึ่งจะมีความแตกต่างและพัฒนาการที่ต่างจากเด็กปกติแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคเพราะเด็กพิเศษเหล่านั้นสามารถนั่งเรียนกับเพื่อนในห้องได้อย่างปกติ

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสมาธิสั้น และอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

-                    แนวทางแก้ไข       ครูให้การดูแลเป็นพิเศษเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างที่นักเรียนต้องเข้าร่วมกับเพื่อนนักเรียนปกติ

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

                        ศึกษพฤติกรรมและทำการสังเกตความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น