วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 9-20 เดือน กรกฎาคม พ.. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและพัฒนาการของนักเรียน

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนน้อยขาดความรับผิดชอบ  ไม่ส่งภารงานตามที่ครูกำหนด

-                   แนวทางแก้ไข        ครูถามถึงสาเหตุและที่มาของการที่นักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนดและทำการตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนและเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับพฤติกรรมที่ไม่ดี

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

            พฤติกรรมของนักเรียนและคอยสังเกตพัฒนาการของนักเรียนว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าขึ้นหรือไม่มกน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น