วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์


สัปดาห์ที่ 17-18 ระหว่างวันที่ 3-14 เดือน กันยายน  .. 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้

            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องความกระตือรือร้นและความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่องานของส่วนรวม

 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-                   ปัญหา             เนื่องจากการฝึกสอนนักศึกษาจะต้องทำภาระงาและมีภาระงานที่ทำเป็นรายบุคคลและทำเป็นรายกลุ่มดังนั้นจึงเกิดปัญหาหลายประการเช่น ขาดผู้นำและผู้ริเริ่มดำเนินการ ไม่มีการวางแผนงานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

-                    แนวทางแก้ไข       แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม ทำการประชุมและวาวแผนงานที่ต้องทำแล้วจึงแบ่งหน้าที่การทำงานของแต่ละคนให้ชัดเจน

-                   สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

                        การวางแผนการปฏิงานและภาระงานที่ต้องทำเป็นทีมว่าควรมีการปฏิบัติในรูปแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น