วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

เริ่มเข้าสู่วันที่ 3 ของการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู วันนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนดิฉันก็เข้าไปเซ็นชื่อที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แล้วนำสัมภาระไปเก็บไว้ที่ห้องวิชาการและไปคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่รับผิดชอบทำความสะอาด บริเวรห้องเรียนธรรมชาติ หลังจากนั้นก็ไปคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนจนกระทั่งนักเรียนแยกย้ายเข้าเรียนตามตารางสอนของแต่ละช่วงชั้น
วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนในภาคเช้า ดิฉันเลยไปช่วยคุมและสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นนี้แล้วพบว่านักเรียนบางคนยังไม่สามารถเขียนตัวเลขไทยได้และเขียนไม่ค่อยถูกต้องตามหลักการเขียน เมื่อเวลาคาบแรกหมดดิฉันก็เข้าไปที่ห้องวิชาการเพื่อช่วยครูเพิ่มศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการจัดบอร์ดสำหรับฝ่ายวิชาการส่วนหนึ่งและอีกส่วนเป็นของนักศึกษาฝึกสอนดิฉันและเพื่อนช่วยกันทำจนกระทั้งพักเที่ยงทุกคนต่างก็แยกย้ายไปรับประทานอาหารกลางวัน
วันนี้ดิฉันมีคาบสอนช่วงบ่ายเป็นคาบที่ห้าของการเรียนการสอนในวันนี้เมื่อใกล้ถึงเวลาสอนดิฉันก็เดินไปที่ห้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้เป็นคาบเรียนคาบแรกที่ได้สอนนักเรียนชั้นนี้ดังนั้นดิฉันจึงให้เด็กแนะนำชื่อและเล่นเกมซึ่งเกมที่เล่นในคาบนี้มีทั้งหมดสามเกมด้วยกัน สาเหตุที่นำเกมมาเล่นเพราะเด็กจะคุยกันและส่งเสียงดังดังนั้นจึงนำเกมเข้ามาแก้ปัญหานอกจากจะใช้เกมแล้วดิฉันได้นำเพลงเข้ามาทรอดแทรกเพื่อดึงดูดและเร้าความสนใจเด็ก ซึ่งจากการนำวิธีการดังกล่าวมาใช้กับนักเรียนชั้นนี้ก็พบว่าได้ผลเป็นอย่างมาก
หลังจากหมดคาบดิฉันก็ให้เด็กๆ เตรียมเก็บสัมภาระและทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมตัวไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม (บำเพ็ญประโยชน์) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติซึ่งเขตพื้นที่ที่นักเรียนรับผิดชอบก็จะแบ่งตามช่วงชั้นที่นักเรียนรับผิดชอบในช่วงเช้าและหากชั้นใดที่สำอาดแล้วก็จะไปช่วยน้องๆตัวเล็ก ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนแล้วดิฉันคิดว่านักเรียนทุกช่วงชั้นมีความรับผิดชอบและมีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดี หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคมเสร็จนักเรียนก็จะมาเข้าแถวเป็นช่วงชั้นชั้นเวรประจำวันเชิญธงชาติลงและนักเรียนก็จะเดินกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น